CZ SK

Kde a ako môžem získať peňažný príspevok na kúpu zdravotníckej pomôcky

Žiadosť o peňažný príspevok poskytovaný podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny podáva fyzická osoba, v prípade maloletého dieťaťa fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Tlačivo žiadosti a súvisiace tlačivá nájdete TU.

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, okrem prípadov, kedy sa na základe lekárskeho posudku nejedná o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V týchto prípadoch je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu lekársky posudok.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z. z.

 

Nadácie

V prípade potreby je možné sa obrátiť so žiadosťou o pomoc pri hradení zdravotníckej pomôcky na organizácie, ktoré v tejto oblasti poskytujú pomoc - nadácie. Najčastejšie ide o žiadosti na pomôcky, ktoré neuhrádza Úrad práce ani zdravotná poisťovňa alebo na ne prispieva iba čiastočne.

Nadácie sa snažia prispieť každému, kto pomoc skutočne potrebuje. Je preto dôležité pri spisovaní žiadosti rozpísať všetko o svojom zdravotnom stave a predovšetkým, akým spôsobom by Vám táto pomôcka pomohla zlepšiť kvalitu Vášho života. Nezabudnite uviesť nákupnú cenu pomôcky, koľko hradí poisťovňa, aký je doplatok a dôvod prečo nemôžete doplatok za zdravotnú pomôcku uhradiť (informácie o Vašej finančnej situácii, výške mesačných príjmov a výdavkov). Každá z nadácií má vlastný administratívny proces podávania žiadosti, informujte sa vopred.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info